Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), a to z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
Prodávající zpracovává osobní údaje v co nejmenším možném rozsahu, který je potřeba pro plnění jeho práv a povinností.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a doručovací adresa, název právnické osoby a její sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa, ze které byla dokončena objednávka (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud se kupující nevyjádří jinak, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu či jiným způsobem) uvádět správně a pravdivě a potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, odborníkům pro potřeby zpracování účetnictví či zástupcům přepravních společností za účelem doručení objednaného zboží. Zpracování osobních údajů zpracovatelem je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám prodávající. Mimo zajištění nabízených služeb však osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího třetím osobám předávány.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však 10 let po zániku posledního smluvního vztahu.
Účetní doklady jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur tak mohou být uchovávány i příslušné informace vztahující se k dané objednávce. Kupující bere na vědomí, že tyto údaje nemohou být po dobu zákonné lhůty vymazány.
Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v elektronické podobě, pro potřeby účetnictví a státních orgánů také v podobě listinné.

7. Osobní údaje ve správě prodávajícího jsou zabezpečeny moderními elektronickými i technickými bezpečnostními prostředky zajišťující ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou či zničením nebo jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti a jsou vedeny k tomu, aby bylo riziko zneužití svěřených osobních údajů v maximální možné míře eliminováno.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

 • 8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Dle zákona o ochraně osobních údajů má kupující právo:

 • 9.1. přístupu ke svým osobním údajům,
 • 9.2. vzít souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv zpět,
 • 9.3. požadovat po prodávajícím informaci, jak a které jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • 9.4. vyžádat si aktualizaci či opravu zpracovávaných osobních údajů,
 • 9.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • 9.6. požadovat výmaz svých osobních údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv je nezbytné kontaktovat prodávajícího písemně na adrese sídla či na emailové adrese info@fairobchod.cz. Maximální lhůta pro odpověď je stanovena na 30 dnů.

V případě přetrvávajících pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů se kupující může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Používání souborů cookies:

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. Odesláním objednávky z internetového obchodu kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Zpět do obchodu